Skip to content

Smart Start denken

Een onveilige jeugd is een belangrijke oorzaak van ongelijkheid in kansen van kinderen en gezinnen. Geweld en verwaarlozing leiden later in het leven tot een slechtere perspectieven en een verhoogde kans op crimineel gedrag. Kinderen die opgroeien met meerdere risicofactoren hebben bovendien een slechtere prognose dan kinderen die maar met één enkele risicofactor opgroeien.

Problemen in gezinnen zijn niet in één keer groot. Vaak zijn er in de jaren daarvóór al mogelijkheden geweest om in te grijpen. Doordat er niet preventief wordt gehandeld en zorg en hulp veelal individueel gericht zijn, worden problemen vaak te laat (h)erkend. Bovendien zijn zorg- en hulpverlening vaak versnipperd over meerdere instanties en zijn verantwoordelijkheden op verschillende plekken belegd. Er wordt niet tijdig ingegrepen bij risicovolle situaties, die daardoor kunnen escaleren. Zo ontstaat vaak een onomkeerbare impact.

Een nieuwe zienswijze en aanpak zijn noodzakelijk; om te komen tot betere ontwikkelingskansen én om te voorkomen dat problemen van generatie op generatie overgaan.

Met Smart Start willen wij

Verschuiving van investering

De plaats waar de kosten gemaakt worden verschuift. Nu ia dat 30% aan de voorkant en 70% aan de achterkant (specialistisch). Kennis (en daarmee ook het geld) ‘moet’ naar de voorkant, zodat aan de achterkant wordt bespaard en verergering wordt voorkomen. 

Ouders en kinderen verdienen
de beste kansen op een goede toekomst

Onze strategie en werkwijze

Gebruiken wat we al weten

Problemen eerder signaleren en hierop anticiperen: daar draait Smart Start om. Dat doen we door inzicht te krijgen in beschikbare (geanonimiseerde) data, door (wetenschappelijke) kennis te benutten, door data en kennis te combineren en door nieuwe data en nieuwe kennis te generen. Daarmee versterken we de basis, bijvoorbeeld op scholen en in wijken.

Nieuw ontwerpproces

Met Design Thinking ontwerpen we stapsgewijs oplossingen die niet alleen vernieuwend, maar ook duurzaam zijn. En die aansluiten bij de belangen van zowel de doelgroep als van professionals en andere betrokkenen. Design Thinking dwingt ons met creatieve werkvormen tot omdenken. Zo proberen we het complexe vraagstuk én de betrokkenen zo goed mogelijk te begrijpen.

Maatschappelijke effecten

Bij Smart Start willen we de effecten (meerjarig) meten, waarbij we maatschappelijke effecten voor kinderen, gezinnen en de samenleving (blijvend) onderzoeken. We meten kwalitatief of de ontwikkelde aanpak werkt en we meten kwantitatief. Daarbij kijken we onder meer naar hogere CITO-scores, minder vroegtijdige schoolverlaters, minder kinderbeschermingsmaatregelen, minder criminaliteit en politiemeldingen, hogere gezondheidsscores, lagere schulden en minder uitkeringen. Met als doel dat kinderen zich beter kunnen ontwikkelen.

KERNSTRATEGIE

  1. Gebruik beschikbare data en kennis
  2. Een nieuw ‘design thinking’ ontwerpproces
  3. Meerjaren effectmeting