Skip to content

Pilot Tilburgse kwetsbare jeugd

“Met deze Smart Start-pilot wil je het verschil maken in de stad. Daar doen we het voor!”

stoplicht-_een

Projectleider: Rik Ceulen rik.ceulen@tilburg.nl
en Merel Makhija merel.makhija@tilburg.nl

In Tilburg is veel beleid gericht op jeugd (6 – 27  jaar). Jongeren worden op verschillende manieren op weg geholpen wanneer zij vastlopen. Dat vastlopen willen we zoveel mogelijk voorkomen.

Aanleiding

Onlangs is de pilot ‘Tilburgse kwetsbare jeugd’ gestart. Met als doel om meer jongeren veilig en gezond te laten opgroeien door hen een stabiele basis mee te geven. Bij de kwetsbare jeugd zijn bepaalde factoren van invloed op die stabiele basis. Daarom richt de pilot zich specifiek op die populatie, om escalatie van (beginnende) problemen te voorkomen.

Aanpak

De eerste stap is het in kaart brengen van de populatie: hoe ziet de jeugd in Tilburg eruit? Welke kwetsbaarheden zien we bij deze doelgroep? En welke verschillende doelgroepen kunnen hieruit gedefinieerd worden? Als dat duidelijk is, vindt er onderzoek plaats onder die doelgroepen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Samen met jongeren en professionals wordt gezocht naar manieren om die kwetsbaarheid tegen te gaan. Roxanne van Giesen van Centerdata en haar collega’s van Centerdata gaan met deze vraagstukken aan de slag. Centerdata voert hiervoor een grondige data-analyse uit met CBS microdata. 

Data-analyse is een kans!

“Als criminoloog doe ik veel op basis van kennis, onderzoek en ervaring. Een goede data-analyse laat zien of we alle oorzaken in beeld hebben die ten grondslag liggen aan kwetsbare jeugd of dat er nog andere factoren zijn die aandacht verdienen”, aldus Rik Ceulen. Merel Makhija, specialist veiligheid, vult aan: “Ik zou een Smart Start-pilot altijd aangrijpen als kans. Op die manier krijg je bevestigd wat je vermoedt. Misschien ontdek je ook nog nieuwe blinde vlekken.”

Design thinking

Binnenkort start de data-analyse. De uitkomsten zijn richtinggevend voor het vervolgproces. Aan de hand van design thinking gaan de verschillende doelgroepen en professionals met elkaar in gesprek over de bestaande kwetsbaarheden, waarbij oplossingsrichtingen worden gezocht. De uitkomsten van de data-analyse zijn anoniem en dus niet tot personen herleidbaar. Jongeren worden dus niet gericht benaderd aan de hand van de data-analyse.

Preventie

De pilot valt binnen de gemeente Tilburg onder de aanpak ‘Preventie met Gezag’. Deze aanpak richt zich, gefinancierd door de Rijksoverheid, op preventie van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit. “Juist die preventieve aanpak geeft energie en een duurzaam resultaat. Daarmee hopen we veel probleemsituaties in de toekomst te voorkomen. Uiteindelijk wil je met deze pilot het verschil maken in de stad. Daar doen we het voor!”, besluit Rik.