Skip to content

Pilot Bestaanszekerheid Tilburg

Meer perspectief en ontwikkelkansen voor ouders en kinderen

stoplicht-_een

Projectleider: Jetske Zijlstra / jetske.zijlstra@tilburg.nl

Hoe kan de gemeente – met behulp van data-analyse in combinatie met kennis en vaardigheden van professionals, inwoners en ervaringsdeskundigen – mensen die bestaansonzekerheid kennen zo ondersteunen, dat zij hun zekerheid vergroten en de ontwikkelkansen van hun kinderen vergroten? 

Momenteel vinden effectmetingen plaats om te zien wat het effect is van de interventies die gepleegd zijn. Centerdata analyseert opbrengsten van de effectmetingen en in het voorjaar zal een eerste publicatie verschijnen. In september volgt het volledige rapport van de effectmetingen.

De gemeente Tilburg heeft opdracht gegeven voor een data-analyse om meer inzicht te krijgen in de achtergronden van sociale minima huishoudens in Tilburg. Om zo gerichter te kunnen ingaan op de ondersteuningsbehoefte, o.a. via de minimaregelingen.
In dit project zullen we de achtergronden van sociale minima huishoudens bekijken en gaan we kijken of er hierbinnen verschillende groepen te onderscheiden zijn (door middel van het uitvoeren van een clusteranalyse op data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)). Vervolgens wordt er gekeken wat deze groepen verschillend maakt en worden de groepen beschreven. Deze input kan vervolgens meegenomen worden tijdens design thinking sessies, waarin er op maat aanbod wordt ontwikkeld met de focus op preventie.

In deze pilot werken we nauw samen met de maatschappelijke partners binnen bestaanszekerheid.

Wethouder Esmah Lahlah (Bestaanszekerheid en Arbeidsparticipatie): “Bestaanszekerheid omvat meer dan alleen inkomen. Het gaat ook om het bieden van perspectief en ontwikkelkansen, om meer welbevinden en minder sociale uitsluiting. Door meer in te zetten op het voorkomen van problemen, willen we ervoor zorgen dat mensen zich beter staande kunnen houden in onze maatschappij. Waar we inwoners met een laag inkomen nu vooral bereiken via algemene regelingen, willen we veel meer toe naar persoonlijk contact en maatwerk. We gaan daarbij nog meer kijken naar wat iemand écht nodig heeft. Onze belangrijkste missie daarbij is om te doorbreken dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven. We willen dat kinderen en hun ouders zo veel mogelijk ontwikkelkansen krijgen, waarbij onderwijs een belangrijke rol speelt. Maar denk ook aan het ondersteunen van gezinnen naar een goede gezondheid en een stabiel en toereikend inkomen. Zodat zij weer perspectief hebben op een goede toekomst, weer meedoen, het zelf kunnen redden en niet of minder afhankelijk zijn van minimaregelingen. Met de Smart Start-combinatie van data en kennis kunnen we beargumenteerd keuzes maken en aanpakken ontwerpen die mensen met bestaansonzekerheid adequaat ondersteunen en de ontwikkelkansen van kinderen vergroten.’’