Update Pilots

Pilot De Zuidwester

stoplicht-_vijf

Projectleider: Teun Brand / teun.brand@xpectprimair.nl

Nu het Team op Maat al een langere tijd actief is en de eerste effectmeting na de zomer wordt afgerond, wordt de tweede innovatie concreet. Met het zogenoemde ‘All-in-concept’ wordt de verbinding tussen de buurt en basisschool De Zuidwester versterkt. Het concept bestaat uit lessen waarin schoolkinderen en partners uit de buurt elkaar leren kennen en elkaar helpen. In les één vertelt de buurtpartner over zijn/haar werk in en voor de buurt en brengt hierin iets educatiefs. In de tweede les gaan de leerlingen aan de slag met een opdracht die zij vanuit de buurtpartner hebben gekregen. Tot slot staat een derde les in het teken van de leerlingen van De Zuidwester die iets terug doen voor de buurtpartner. Per buurtpartner wordt een reeks van drie lessen ontwikkeld.

Uiteraard blijft het Team op Maat hard aan het werk om kinderen snel de hulp te bieden die zij op dat moment nodig hebben. Door korte lijnen, goede samenwerking en goede communicatie in en rond de school. Ook op basisschool Don Sarto start een Team op Maat, en Tilburgse bestuurders sociaal domein kiezen ervoor ook op andere plekken met het concept te gaan werken, op basisscholen en dan verbonden met de wijkprofessionals, en voor jongeren stedelijk, zoals de Hot Spot, en op middelbare scholen.

Pilot Onderwijs Tilburg

stoplicht-_drie

Projectleider: Teun Brand / teun.brand@xpectprimair.nl

De CBS-data analyse is dit voorjaar verwerkt in buurtrapporten voor de pilotwijken Tilburg Noord, Oud Reeshof en Tilburg West. De verzamelde data zijn met betrokkenen verdiept en verbreed met data van scholen en buurten, data uit onderzoek en kennis in ervaring in de scholen en buurten. Voor elke pilotwijk is het vraagstuk voor het design thinkingproces bepaald, de vraagstukken hebben betrekking op de invloed van de buurt op leesvaardigheid van kinderen, preventie van jeugdhulp in de voorschoolse periode en kansrijk schooladvies groep 7/8 richting het voortgezet onderwijs.

Het Regionaal Designteam dat in mei is getraind, begeleidt onder supervisie van Sinzer het design thinkingproces dat in september start en waarin voor de vraagstukken innovaties worden ontwikkeld: op maat van de school en buurt. Door het invullen van een stakeholdersanalyse zijn diverse designteams ingericht, met grote aanwezigheid van betrokkenen zoals jongeren en ouders.

Met een grote betrokkenheid van de Tilburgse onderwijsbesturen wordt in deze pilot Smart Start denken en doen toegepast voor de Tilburgse kinderen en gezinnen.

Pilot Voorkomen uithuisplaatsingen Heusden

stoplicht-_vier

Projectleider: Eline van Boxtel / evboxtel@heusden.nl

De pilot Heusden kent een innovatie die jonge aanstaande moeders gaat helpen. Vanuit de verloskundigenpraktijk worden vanaf najaar 2021 alle jonge vrouwen die voor de eerste keer moeder worden benaderd door ‘Lisa’. Lisa staat voor een ondersteuner die meedenkt over alles waar de jonge vrouw behoefte aan heeft. Of het nu om geldzaken of om opvoeden gaat, huisvesting of gezondheid. Lisa is behalve als persoon ook via een app te benaderen. Een app, waarmee de vrouwen ook met andere aanstaande moeders kunnen uitwisselen. De gemeente werkt samen met het Institute for positive health, beter bekend als positieve gezondheid. In eerste instantie wordt ongeveer de helft van de jonge zwangere vrouwen (tot 28 jaar) uitgenodigd kennis te maken met Lisa.

Pilot Armoede, Gilze en Rijen

stoplicht-_vier

Projectleider: Lenneke Hendriks / lennekehendriks@abg.nl

Hoe kun je op basis van kennis, data en ervaringen van ouders en professionals bereiken dat kinderen die in armoede opgroeien zich goed kunnen ontwikkelen? Met die vraag startte najaar 2019 de Smart Start-pilot bij De Voedselbank in Gilze en Rijen. Zo’n 20 meedenkers, waaronder klanten van De Voedselbank en jongeren, ontwikkelden met Design Thinking een aanpak die de autonomie van ouders met (jonge) kinderen versterkt.

Uit de data-analyse bleek onder andere dat ongeveer de helft van de huishoudens die gebruik maken van de voedselbank bestaat uit huishoudens met thuiswonende kinderen. Vaker dan gemiddeld gaat het om een ouder gezinnen. Voedselbank-klanten ontvangen vaker een uitkering, vooral een bijstandsuitkering, maar er zijn ook mensen die werken. Zij hebben vaak schulden. Meer dan de helft van de volwassen klanten was bij de geboorte van het eerste kind 25 jaar of jonger. Klanten ontvangen vaak ook hulp voor problemen op andere levensgebieden zoals Wmo en/of jeugdhulp.  

De implementatie van de ervaringsdeskundige maatjes is dit voorjaar gestart als onderdeel van het project Meedenkers’. De eerste groep van zeven vrijwilligers/ervaringsdeskundigen is opgeleid tot ‘Meedenker’.  Medewerkers van de gemeente, de voedselbank of het dorpsteam zorgen voor informatie over en toeleiding naar de meedenkers.  Het lokale vrijwilligerspunt (VIPvoorelkaar) zorgt voor matching en ondersteuning van de meedenkers.
Deze zomer start ook met de effectmeting.  We vragen inwoners die gebruik maken van de Meedenkers hoe zij deze hulp ervaren en wat het hen oplevert. Dat vragen we ook aan de Meedenkers en aan professionals.  Zo krijgen we antwoord op onze vraag of de meedenkers er direct of indirect aan bijdragen dat inwoners die te maken hebben met armoede of schulden meer autonomie en perspectief ervaren. 

Pilot Onderwijsachterstanden, Goirle

stoplicht-_twee

Projectleider: Gerry Leijten / info@kindcentragoirle.nl

In september 2020 is Goirle gestart met een vragenlijst onder ouders met kinderen tussen 0-7 jaar om inzicht te verkrijgen onder ouders voor wel/geen gebruik maken van voorschoolse opvang. De opbrengsten laten zien dat de kwetsbare kinderen met de vragenlijsten uit beeld zijn gebleven. Naast deze vragenlijst is het CBS-data onderzoek uitgevoerd; deze data laten zien dat het over het algemeen goed gaat met kinderen in Goirle van 0-7 jaar. Toch is er ook een kleine groep kwetsbare kinderen, die lastig in beeld te brengen zijn op basis van de CBS-data. De gemeente vindt het daarom belangrijk om alsnog beter inzicht te krijgen in deze kwetsbare groep kinderen. Daarom is de verzamelde data dit voorjaar verrijkt met ervaringen van professionals die met deze kinderen werken. Om meer inzicht te krijgen in de groep kwetsbare kinderen hebben zij volledig anoniem een vragenlijst (op basis van ACE-onderzoek) ingevuld voor de kwetsbare kinderen met wie zij in de noodopvang werkten (conform de landelijke definitie voor kwetsbare kinderen van het ministerie van Onderwijs). Op basis van deze opbrengsten starten dit najaar design thinking sessies, mits de coronamaatregelen fysiek ontmoeten toelaten.